top of page

תמיכה

אופן השימוש בבודק מתמרי העומס מודל LCT-ULTIMATE

בודק מתמרי עומס IMS
 1. וודא ניתוק כבל המתמר מראש הקריאה וחברו ישירות למחבר בהתאם לסימונים. בשלב ראשוני אין לחבר את הסיכוך לפין 7 והאדמה לפין 8. 

 2. הפעל את מכשיר ה-Load Cell Tester ע"י לחיצה ארוכה על המקש האמצעי. התצוגה תציג LOAD CELL TESTER למשך מספר שניות ותתחלף בהודעה המאפשרת הגדרת סוג המתמר -  4 or 6 Wires.

 3. בשלב זה יש לבצע כיול ראשוני ע"י לחיצה של 2 הלחצנים הימניים למשך מספר שניות. התצוגה תציג Calibrating  למשך כ-2 שניות ולאחר מכן המכשיר מכויל ותחזור האפשרות לבחירת סוג המתמר.

 4. בשלב זה ניתן לחבר את הסיכוך וגוף המתמר לפינים המתאימים (7 ו-8 )

 5. באמצעות החיצים יש לבחור אם המתמר בן 4 גידים או 6 גידים וללחוץ על המקש האמצעי למעבר לשלב הבא.

 6. בשלב זה תתבקש לבחור באמצעות החיצים את יציאת ההגברה של המתמר הנמדדת ביחידות mv/V  ולחץ מקש אמצעי לאישור. הטסטר מוכן לבדיקה.

 7. בשלב זה ניתן לבחור בין שתי אפשרויות: 1. לחיצה על המקש האמצעי לצורך ביצוע בדיקה למתמר.   2. כאשר לחיצה על החץ הימני (חץ תחתון) תעביר את המכשיר לתצוגת קריאה רציפה – שימושי לבדיקת ליניאריות.

 8. במידה ונבחרה אופציה 7.1  התצוגה תציג Test in Progress  תתבצע הבדיקה למתמר שתימשך מספר שניות שבסיומן ניתן לדפדף בין התוצאות באמצעות המקש השמאלי (חץ עליון)

 9. במידה ונבחרה אופציה 7.2 הנורית תהבהב בצבעים שונים והתצוגה תציג את הסיגנל המתקבל מהמתמר באחוזים מקיבולו. לדוגמא: אם הנחנו 10 ק"ג על מתמר שקיבולו 50 ק"ג אנו מצפים לראות שינוי של 20% בתצוגה. יציאה ממצב זה הינה באמצעות החץ בלבד העליון בלבד.

הערות:

 • כיבוי המכשיר: המכשיר יכבה עצמו אם לא בוצעה כל פעולה במשך 6 דקות. גם לחיצה ארוכה על הלחצן האמצעי תגרום לכיבוי המכשיר.

 • כדי לחסוך בסוללות, אי נגיעה בלחצנים משך 15 שניות תכבה את התצוגה המוארת בלבד, נגיעה על כל לחצן תפעילה מחדש.

 • יש להקפיד על כיווניות הכנסת הסוללות. הכנסת הסוללות בכיווניות לא נכונה עשויה לגרום נזק למכשיר.

 • במקרה של אי שימוש ממושך, יש להוציא הסוללות

 אופן איתור תקלה במתמר עומס באמצעות LCT-U

מעניין?  צור קשר...

 sales1@ims.co.il  |  Tel: 04-8110877

bottom of page