top of page

תמיכה

מדריך לקריאת תוצאות במכשיר LCT-ULTIMATE ופתרונם

תוצאות הבדיקה במכשיר

במקרה של 6 גידים התנגדות ה-SENSE גבוהה (ערכים תקינים שואפים להתנגדות נמוכה מאד).

סיבה אפשרית: המתמר הינו בן 4 גידים והוגדר בטעות כ-6 גידים לאחר הפעלת המכשיר. בעיית חיבורים בכבל או בקונקטור.

נתק בתוך המתמר.

מה עושים?

בדוק הכבל ושלימות החיבורים. אם הכל נמצא תקין, קיימת בעיה בתוך המתמר.

תוצאות הבדיקה במכשיר

בדיקת בידוד (Shield to bridge)  מצביעה על ערכים נמוכים מהגדרות היצרן.

סיבה אפשרית: חדירת נוזלים לתוך המתמר או לקונקטור

מה עושים?

ערכים הגבוהים מ 1000 מגה אוהם עדיין נחשבים בתחום התקין. ערכים נמוכים מצביעים על מתמר שנפגע עקב חדירת נוזלים.

תוצאות הבדיקה במכשיר

במצב של בדיקה רציפה של משטח שקילה – (יש לחבר את הכבל מקופסת המסכם) – הנחת משקולת מצביעה על שינוי לא הגיוני

סיבה אפשרית: 

אם מדובר במספר מתמרים, יש לנתק ולבדוק כל מתמר.

יש לוודא שהמשטח לא חשוף לכוחות צד. לבדוק ניקיון מתחת למתמרים

מה עושים?

בדוק שנית את הגדרת היצרן עבור יציאת המתמר. 
נקה מתחת למתמר לוודא שתנועתו לא מופרעת.

תוצאות הבדיקה במכשיר

התנגדות הכניסה או היציאה (Input and Output) חריגה מהגדרת היצרן.

סיבה אפשרית: בעיה או נתק בכבל או בקונקטור. נתק פנימי במתמר

מה עושים?

בדוק הכבל ואת חיבורי הכבל לקונקטור. אם הכל תקין, סביר להניח שהנזק הינו בתוך המתמר. 

תוצאות הבדיקה במכשיר

יציאה (Signal Output) גבוהה מידי בעת שהמתמר לא מועמס (ראה הגדרת Zero balance של היצרן).

סיבה אפשרית: מתמר קיבל מכה וזז מתחם האפס.

מה עושים?

אם הסטייה הינה בת כמה אחוזים, המתמר עדיין שמיש וניתן לתקן הקריאה באמצעות כיול ראש השקילה. סטייה גדולה פרושה מתמר פגום. 

תוצאות הבדיקה במכשיר

במצב בדיקה רציפה: הנחת משקולת מצביעה על שינוי לא הגיוני. למשל הנחת משקולת של 50 ק"ג על מתמר של 100 ק"ג הצביעה על שינוי בן 25% במקום 50%.

סיבה אפשרית: הוזנו נתונים לא נכונים למכשיר בעת הגדרת ה Load Cell Output.
המתמר לא תקין
הצטברות לכלוך המונעת תנועת המתמר

מה עושים?

בדוק שנית את הגדרת היצרן עבור יציאת המתמר. 


נקה מתחת למתמר לוודא שתנועתו לא מופרעת.

bottom of page