top of page

מאמרים

 

מדריך לבדיקת מתמרי עומס מבוססי Strain Gages

(הכותב: יעקב בודקר - מנכ"ל)

 

מתמרי עומס מתוכננים למדוד כוחות או משקלים תחת תנאים שונים ולמטרות שונות. הם לא רק החלק החשוב ביותר בתכנון מערכות שקילה, אלא גם הרגיש והפגיע ביותר.

הסיבות השכיחות לפגיעה או נזק למתמרי עומס:

 • מכה פתאומית או עומס יתר (דריכה על משטח עדין, מכת צד של מלגזה וכד.)

 • נזקי ברק או כניסת מתח גבוה דרך כבל המתמר

 • חדירה של כימיקלים או נוזלים לתוך המתמר

 • תחזוקה לא נכונה, כגון נפילה, משיכת הכבל, ריתוך בסביבת המתמר

 • נתקים בכבל המתמר או בחיבורים הפנימיים

 • חיבור לא נכון של הכבל ואספקת מתח מעל המותר

 

סימנים המאפיינים פגיעה במתמר  /  במשטח השקילה:

 • יציאה מאיפוס, כלומר המתמר מראה משקל כאשר אנו מצפים לראות אפס

 • קריאות בלתי יציבות והשתוללות התצוגה

 • קריאה יציבה אך בלתי הגיונית

 • אין כלל קריאה, כלומר, הסיגנל היוצא מהמתמר הינו מחוץ לתחום המוגדר ואז ראש השקילה מציגו כשגיאה

בדיקות ראשוניות של מערכת שקילה לא תקינה:

 • בדיקת וויזואלית של הכבל המוליך אל המתמר ושלמותו, החל מהיציאה של המתמר דרך קופסת המסכם ועד לראש השקילה

 • בדיקה וויזואלית של משטח השקילה וכל מה שמחובר אליו, יש לבדוק שהמשטח מפולס ואין מגע צד עם אלמנטים אחרים, כגון רטטים מפוחים צנרת אוויר וכד. לבדוק הצטברות לכלוך ובוץ מתחת למשטח ובעיקר מתחת למתמר העומס. מתמר העומס מתכווץ בזמן שהוא מועמס, הצטברות לכלוך באזור החופשי שמתחת למתמר תגרום לקריאה לא נכונה.

 • בדיקת קורוזיה וחלודה באזור המתמר וכל מה שמחובר אליו

 • בדיקת פילוס, תעשה ע"י הנחה של משקולת בנקודות שונות על המשטח ובדיקה שהקריאות זהות.

 • בדיקת אדמות יש לבדוק את מערכת הארקה ולוודא שכל החיבורים תקינים

 • הרחקת ציוד רועש מכבלי מערכת השקילה – התופעה שכיחה ביותר עם בקרי מהירות מסוג בקר תדר -  יש להרחיק את כבלי הבקר או כל כבל עם מתח גבוה מכבלי המתמרים.

 

בדיקה פרטנית של מתמר עומס באמצעות ציוד מדידה מתאים:

 

כל יצרנית מתמרים המכבדת את עצמה, תספק עם המתמר את "תעודת הזהות" שלו – מה שמעיד שהמתמר נבדק, נמדד ועומד בדרישות להן יועד.

 

חשוב לבקש מספק המערכת את דפי המתמרים שסופקו ולשומרם בתיק יחד עם שאר מפרטי המערכת.

 

 

להלן דוגמא ובהמשך סכמה חשמלית של מתמרי עומס.

בדיקה של מתמר עומס IMS
סכמה חשמלית של מתמר עומס IMS
bottom of page